Dachshund Standard smooth haired red: Canis Formula Bellerofonte

Canis Formula Bellerofonte

Dachshund Standard smooth haired red

Owner: Marina Evers (Bulgaria) - Father: Icarus Vom Driland - Mother: From Redteckel Story Casablanca

IDS Shkorpilovtsi - 24/08/2018

Canis Formula Bellerofonte 1 VP, Baby BOB, Baby BIS

Judge: Mr Vitaliy Khizhniak (UKR) - MR Csaba Zsold Lokodi (RO)

International Dog Show Shkorpilovtsi

International Dog Show Shkorpilovtsi

Canis Formula Bellerofonte

Canis Formula Bellerofonte